Ochrana osobných údajov2019-01-25T11:42:43+00:00

Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov z webového formulára

Ak vyplníte na našej stránke webový formulár, ako dotknutá osoba súhlasíte, aby prevádzkovateľ (NATALIS, s.r.o., Pod univerzitou 8752/19, Žilina 010 08, info@natalis.sk, tel. +421 911 600 110) webového formulára zapracoval vaše osobné údaje v rozsahu:

  • meno, telefónne číslo a e-mail,

za účelom tvorby podania správy a jeho odoslania. Webový formulár sa nevyužíva na štatistické účely o registrovaných dotknutých osôb.

Systém webového formulára nie je určený pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na info@natalis.sk.

Webový formulár nie je podporovaný ďalším sprostredkovateľom a Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémov a sú evidované iba v databáze webového formulára. Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenie podania, pričom vytvorené záznamy podania sú uchovávané po dobu max. 6 mesiacoch, následne sú Vaše osobné údaje zo systému vymazané.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu,
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať zo spracúvaním osobných údajov
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu písomne na adresu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo prostredníctvom emailu na adresu https://dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné využiť webový formulár na tvorbu podania a jeho odoslanie.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov zo systému webového formulára. Túto možnosť máte po zaslaní požiadavky na adresu: info@natalis.sk. Vymazanie osobných údajov je už nevratné.